Vytisknout stránkuVytisknout stránkuRSS kanálRSS kanálOdběr novinekOdběr novinek

Tiskové zprávy / 2012 / Aktuální informace NWR o prodejích a cenách pro první čtvrtletí roku 2012 

Aktuální informace NWR o prodejích a cenách pro první čtvrtletí roku 2012

23.1.2012

New World Resources Plc (dále jen „NWR“ nebo „Společnost“) oznamuje dosažení dohod s odběrateli o dodávkách koksovatelného uhlí a koksu pro první čtvrtletí kalendářního roku 2012, a o cenách energetického uhlí pro kalendářní rok 2012. Společnost rovněž informuje o výši produkce a objemu prodejů ve čtvrtém čtvrtletí roku 2011 a svých cílech produkce a objemu prodejů pro rok 2012.

Aktuální informace o výkonnosti v roce 2011

Předběžné hospodářské výsledky za kalendářní rok 2011 zveřejní společnost NWR ve čtvrtek 23. února 2012. V tento den budou také poskytnuty další informace. Následuje stručný přehled klíčových ukazatelů výkonnosti Společnosti za čtvrté čtvrtletí 2011 a za kalendářní rok 2011. Tyto údaje představují neauditované odhady, které mohou doznat změn.

 

Q4 2011
Objem produkce (tis. t)

Q4 2011
Objem prodejů (tis. t)

Q4 2011
Prům. realizované ceny

(EUR/tunu)

Koksovatelné uhlí

2 606

1 183

167

Energetické uhlí [1]

1 450

72

Koks

186

125

350

 


FY 2011
Objem produkce (tis. t)

FY 2011
Objem prodejů (tis. t)

FY 2011
Prům. realizované ceny

(EUR/tunu)

Koksovatelné uhlí

11 247

4 415

181

Energetické uhlí[1]

6 231

70

Koks

770

555

365

Celková produkce uhlí ve výši 11,2 mil. tun a celkový objem externích prodejů uhlí ve výši 10,6 mil. tun znamenají, že NWR mírně překročila svůj cíl produkce ve výši 11 mil. tun a cíl objemu prodejů uhlí ve výši 10,3 mil. tun, stanovené pro kalendářní rok 2011, především díky vyšším objemům energetického uhlí. Celkové prodeje energetického uhlí v roce 2011 zahrnovaly i prodeje přibližně 382 tis. tun PCI koksovatelného uhlí (tzv. prachové uhlí k injektáži). Prodeje koksu dosáhly předpokládaného rozsahu 525 až 575 tis. tun.

Výhled pro rok 2012

Produkce

NWR v roce 2012 očekává produkci ve výši mezi 10,8 a 11 mil. tun uhlí a 700 tis. tun koksu.

Prodeje

NWR očekává dosažení externích prodejů ve výši mezi 10,25 a 10,5 mil. tun uhlí, přičemž prodeje budou složeny přibližně z 48 % koksovatelného uhlí (včetně PCI koksovatelného uhlí) a z 52 % energetického uhlí. NWR dále v roce 2012 očekává prodeje přibližně 600 tis. tun koksu.

Ceny

Ceny koksovatelného uhlí

Průměrná sjednaná cena koksovatelného uhlí (včetně PCI koksovatelného uhlí) pro dodávky v prvním kalendářním čtvrtletíroku 2012 činí 142 EUR za tunu, což představuje pokleso 13 % oproti cenám realizovaným ve čtvrtém čtvrtletí[2], a v souladu s vývojem na globálních trzích s koksovatelným uhlím.

Výše uvedená cena vychází z předpokladu, že prodeje koksovatelného uhlí v prvním čtvrtletí roku 2012 budou tvořeny přibližně z 54 % tvrdým koksovatelným uhlím (hard coking coal), z 38 % poloměkkým koksovatelným uhlím (semi-soft coking coal) a z 8 % PCI koksovatelným uhlím (PCI coking coal).

Ceny koksu

Průměrná prodejní cena koksu sjednaná pro první kalendářní čtvrtletí roku 2012 činí 311 EUR za tunu, což představuje pokles o 11 % oproti cenám realizovaným ve čtvrtém čtvrtletí, v důsledku pokračujícího oslabení na evropském trhu s koksem, zejména pak na trhu vysokopecního koksu.

Uvedená průměrná cena se vychází z předpokladu, že prodeje v prvním čtvrtletí roku 2012 budou tvořeny přibližně ze 70 % slévárenským koksem, z 20 % vysokopecním koksem a z 10 % ostatními druhy koksu.

Ceny energetického uhlí

Průměrná prodejní cena energetického uhlí sjednaná pro kalendářní rok 2012 činí 74 EUR za tunu. Tato cena znamená nárůst o 11 % ve srovnání s průměrnou cenou realizovanou v roce 2011[2] a odráží silnou poptávku po energetickém uhlí jako zdroji výroby tepelné a elektrické energie v regionu.

Všechny zde oznámené ceny vycházejí ze směnného kurzu 25,00 CZK/EUR. Ceny jsou vyjádřeny jako kombinace průměrů různých kvalitativních kategorií uhlí i koksu v dodací paritě ex works.

Oznámené průměrné ceny jsou orientační. Skutečně realizované ceny mohou být ovlivněny řadou faktorů včetně (avšak nikoli výhradně) pohybů směnného kurzu, kvalitativního mixu, načasování dodávek a pružných ustanovení jednotlivých smluv. Skutečná realizovaná cena za dané období se tak může od oznámené průměrné smluvní ceny lišit. Uváděné předpokládané objemy prodeje mohou být ovlivněny strukturou produkce i strukturou prodeje, jakož i konkrétním kvalitativním složením dodávek odběratelům.

 

  - Konec -    

Pro další informace prosím kontaktujte:

Vztahy s investory
Korporátní komunikace
Tel: +31 20 570 2244
Tel: +31 20 570 2229
E-mail: ir@nwrgroup.eu
E-mail: pr@nwrgroup.eu 

 Internetové stránky:  www.newworldresources.eu 

 

O NWR

NWR je jedním z předních producentů černého uhlí a koksu ve střední Evropě. Společnost těží kvalitní koksovatelné a energetické uhlí pro ocelářský a energetický sektor ve střední Evropě prostřednictvím dceřiné společnosti OKD, a. s. („OKD“), největší těžební společnosti černého uhlí v České republice. Další dceřiná společnost NWR – OKK Koksovny, a. s. (dále jen „OKK“) je největším evropským producentem slévárenského koksu. NWR má v současnosti dva rozvojové projekty v Polsku – Debiensko a Morcinek, které jsou součástí strategie růstu NWR v regionu. NWR je společností zařazenou do indexu FTSE 250, kotovanou na burzách cenných papírů v Londýně, Praze a Varšavě.

Omezení zodpovědnosti a upozornění ohledně sdělení týkajících se budoucnosti a některých dalších oblastí

Některá sdělení v tomto dokumentu nejsou historická fakta, a je třeba k nim přistupovat jako ke „sdělením týkajícím se budoucnosti“. Očekávání společnosti, její plány, finanční situace a obchodní strategie, sdělení týkající se kapitálových zdrojů, budoucích investic do rozvoje projektů a provozních výsledků mohou být sděleními, která se týkají budoucnosti. Sdělení týkající se budoucnosti je mimoto většinou možno identifikovat podle přítomnosti výrazů zaměřených do budoucnosti, mezi něž mimo jiné patří „moci“, „očekávat“, „zamýšlet“, „odhadovat“, „předpokládat“, „plánovat“, „předvídat“, „bude“, „mohl by“, „možná“ „nebo“ „pokračovat“ nebo záporných tvarů těchto termínů, jejich obdob či jiných podobných slov. Jakkoli společnost věří, že očekávání, jež tato sdělení týkající se budoucnosti odrážejí, jsou rozumná, nemůže zaručit, že se tato očekávání ukážou jako správná. Tato sdělení týkající se budoucnosti obsahují řadu rizik, nejistot a dalších faktorů, které mohou mít za následek, že výsledky budou ve skutečnosti jiné, než jaké byly v těchto sděleních implicitně nebo explicitně zmíněny, neboť se vztahují k událostem a závisejí na okolnostech, které v budoucnosti mohou, ale nemusejí nastat a mohou stát mimo možnosti společnosti NWR je kontrolovat nebo předvídat. Sdělení týkající se budoucnosti nejsou zárukou budoucích výsledků.

Mezi faktory, rizika a nejistoty, které mohou způsobit, že skutečné výstupy a výsledky budou ve skutečnosti jiné, než se předpokládalo, patří především následující: rizika vyplývající z politických, ekonomických a společenských podmínek v České republice, Polsku a střední a východní Evropě; budoucí ceny a poptávka po produktech společnosti a po produktech jejích zákazníků; zásoby uhlí v dolech; životnost dolů Společnosti; produkce uhlí; trendy v uhelném průmyslu a podmínky na tuzemském i mezinárodním trhu uhlí; rizika vyplývající z důlních provozů; budoucí rozvojové plány a kapitálové náklady; vztahy společnosti s jejími zákazníky a podmínky mající vliv na její zákazníky; konkurence; výkonnost a náklady železniční či jiné dopravy; dostupnost odborníků a kvalifikovaných pracovníků, klimatické podmínky nebo škody způsobené katastrofami; rizika vyplývající z českých a polských zákonů, regulací a zdanění včetně zákonů, regulací, dekretů a rozhodnutí vztahujících se k uhelnému průmyslu; prostředí, měnové směnné nástroje týkající se českých a polských subjektů a jejich oficiální výklad realizovaný vládními či regulačními orgány a soudy; a rizika související s globálními ekonomickými podmínkami a globálním ekonomickým prostředím. Další rizikové faktory jsou popsány ve výroční zprávě společnosti.

Sdělení týkající se budoucnosti vyjadřují pouze stav platný k datu vzniku tohoto dokumentu. Společnost se výslovně zříká jakékoli povinnosti nebo závazku ke zveřejňování jakýchkoli aktualizací nebo oprav jakýchkoli sdělení týkajících se budoucnosti obsažených v tomto dokumentu, které by měly mít za cíl vyjádření změn v našich očekáváních nebo změny v událostech, podmínkách, předpokladech nebo okolnostech, na nichž je příslušné tvrzení založeno, pokud by to nevyžadoval platný zákon.


[1] Včetně prodeje PCI koksovatelného uhlí. Od roku 2012 se bude PCI koksovatelné uhlí vést jako koksovatelné, v souladu s obvyklou praxí v oboru.

[2] S vyloučením vlivu reklasifikace PCI koksovatelného uhlí.

 

Chcete-li se dozvědět více, stáhněte si níže uvedený dokument:

« Zpět na 2012